Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddeler, insan sağlığına veya çevreye zarar verecek veya patlayabilen, parlayabilen, yanabilen, aşındırıcı, zehirli, asitli, alkali, inflamatuar, radyoaktif veya diğer şekillerde tehlikeli olan maddelerdir. Bu maddeler, nakliye esnasında özel güvenlik önlemleri alınmasını gerektirir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı, güvenli ve yasal şekilde tehlikeli maddelerin taşınması için yapılan yük taşımacılığıdır. Tehlikeli maddeler, patlayıcı, yanıcı, zehirli, asitli, alkali veya radyoaktif vb. özelliklere sahip maddelerdir ve taşıma esnasında ciddi zararlara veya çevre kirliliğine sebep olabilirler. Bu nedenle, tehlikeli madde taşımacılığı, uluslararası ve ulusal yasalar ve standartlar tarafından sıkıca kontrol edilir ve güvenliği sağlamak için özel ekipman ve prosedürlere uygun olarak yapılır.

ADR nedir?

ADR, Avrupa Yük Taşıma Sözleşmesi’nin (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) kısaltmasıdır. Bu sözleşme, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı sırasında güvenliğini ve çevre kirliliğini önlemek için öncelikli olarak uluslararası düzeyde bir düzenleme oluşturmak amacını taşır. ADR’ nin amacı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak, taşıma esnasında oluşabilecek tehlikeleri minimize etmek ve insan sağlığı ve çevre gibi kıymetli varlıkları korumaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Formu Nedir Nerelerde Kullanılır?

Tehlikeli madde güvenlik formu, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında güvenliğin sağlanmasını amaçlayan bir belgedir. Tehlikeli madde güvenlik formu, tehlikeli maddelerin taşıma işleminin tüm aşamalarında taşıyıcının, yükleyenin, yükleyici ve alıcının güvenliğini garanti altına almak için kullanılır. Tehlikeli madde güvenlik formu, uluslararası deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. Bu belge, taşınacak tehlikeli madde ile ilgili bilgileri, güvenlik tedbirlerini ve sızıntı durumunda yapılması gereken işlemleri içermektedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Hangi Araçlar Kullanılır?

Tehlikeli madde taşımacılığında öncelikle tehlikeli madde sınıflandırmasına göre uygun olarak donatılmış kapalı kasalı kamyonlar, tankerler veya konteynırlar kullanılır. Bu araçlar, tehlikeli maddelerin sızmasını, yayılmasını veya kaçmasını önlemek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Ayrıca, tehlikeli madde taşımacılığı sırasında uygulanması gereken yasal düzenlemeler ve standartlar bulunmaktadır.

ADR yönetmeliğine göre belirlenen tehlikeli maddelerin taşınması sırasında gerekli olan güvenlik önlemleri, ADR’ li araçlar tarafından uygulanır. Bunlar, maddelerin güvenli bir şekilde yüklenmesinden, özel etiketler ve işaretlerin kullanılmasına kadar uzanan bir dizi standartları içerir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar Nelerdir?

Karayolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar aşağıda verilmiştir;

  • Taşınacak tehlikeli maddelerin dökülme, sızma, bulaşma gibi yollarla ambalajın dışına çıkmasını engelleyici bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.
  • Kaliteli ve emniyetli bir şekilde paketleme işlemi yapılarak hem basınç hem de ve sıcaklık ve nem gibi koşullardan tahrip olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Etiketleme ve işaretleme oldukça önemlidir. Etiketlerde firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra tehlikeli maddenin yaratacağı durumlar ve korunma yolları belirtilmelidir.
  • Sevkiyatı sağlayacak kişi, taşınacak tehlikeyi maddeyi taşımaya sunmadan önce, talimatlara uygun olarak hazırlanmış taşıma belgesi ile taşımacılığın gerçekleşeceğini bilhassa garanti etmelidir.
  • Taşıyıcı, tehlikeli maddenin taşıma dokümanlarını bulundurmalıdır.
  • Taşıyıcı tarafından taşıması gerçekleşecek tehlikeli madde paketlerinin ADR hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Hasar ve sızıntı incelemesi yapılarak bu sorunların olduğu paketler taşıma aracına kesinlikle yüklenmemelidir.
  • Tehlikeli madde paketleri yerleştirilirken özellikle birbirleri ile etkileşime girmeyecekleri ve birbirlerini etkilemeyecekleri şekilde yerleştirilmesine dikkat edilir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Geçmişten Günümüze Nasıl Değişmiştir?

Tehlikeli madde taşımacılığı geçmişten günümüze, öncelikle güvenlik standartlarının ve yasal düzenlemelerin artmasıyla değişmiştir. Önceki yıllarda tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar genellikle yetersiz güvenlik özellikleri ve ekipmanları ile donatılmıştı. Ancak günümüzde tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar, güvenliği ve çevre korunmasını hedefleyen yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde daha güvenli ve iyi ekipmanlı hale gelmiştir. Ayrıca, tehlikeli madde taşımacılığının yönetimi ve denetimi de gelişerek daha katı hale gelmiştir.